Dorja kholar age!

Dorja kholar age!
Dorja khuila dekhum jare korum tare biya..
tare bou banaiya raikha dimu achol mathay die!!
Ahare ahare

Tag: Mairala, Door, Munni Saha

FB Comments